Witamy na platformie e-learningowej Niche Market Farming

Znajdziesz tu informacje na temat bioróżnorodności w rolnictwie i strategii jej waloryzacji poprzez rynki niszowe.

Znajdziesz tu informacje na temat bioróżnorodności w rolnictwie i strategii jej waloryzacji poprzez rynki niszowe.

Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są ogólnodostępne i zostały sfinansowane z programu Erasmus Plus. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Bioróżnorodność w rolnictwie odnosi się do różnorodności roślin, zwierząt i mikroorganizmów wykorzystywanych w rolnictwie. Jest ona ważna z kilku powodów:

Korzyści ekonomiczne

Różnorodność biologiczna w rolnictwie może zapewnić korzyści ekonomiczne rolnikom i społecznościom wiejskim poprzez zwiększenie wydajności, dywersyfikację źródeł dochodów i promowanie zrównoważonej turystyki. Platforma e-learningowa dostarczy dalszych informacji na temat waloryzacji różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Usługi ekosystemowe

Różnorodność biologiczna w rolnictwie wspiera szereg usług ekosystemowych, takich jak zapylanie, zwalczanie szkodników i żyzność gleby. Usługi te są niezbędne dla zrównoważonej produkcji rolnej i mogą pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie na syntetyczne środki produkcji, takie jak pestycydy i nawozy. Usługi ekosystemów stają się coraz ważniejsze w czasach rosnącej potrzeby regulowania zjawisk pogodowych, takich jak ulewne deszcze lub susze. Jednocześnie rozwój osadnictwa i intensywne rolnictwo zmniejszają zdolność gruntów rolnych do świadczenia usług ekosystemowych, w tym zapylania, różnorodności biologicznej i wspomnianego efektu regulacji zjawisk pogodowych.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Różnorodność biologiczna w rolnictwie zapewnia różnorodność genetyczną niezbędną do dostosowania upraw i zwierząt gospodarskich do zmieniających się warunków środowiskowych, takich jak susze, szkodniki i choroby. Ta różnorodność genetyczna może zwiększyć odporność systemów rolniczych i zapewnić stabilne dostawy żywności, nawet w czasach stresu środowiskowego lub gospodarczego. Aspekt ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ zmiany klimatu zwiększają ryzyko susz i powodzi w tym samym czasie.

Różnorodność odżywcza

Różnorodność biologiczna w rolnictwie zapewnia szeroki zakres składników odżywczych i mikroelementów, które są niezbędne dla zdrowia ludzkiego. Promując uprawę różnorodnych roślin, takich jak owoce, warzywa i zboża, bioróżnorodność rolnicza może pomóc w walce z niedożywieniem i poprawić zdrowie publiczne. Stare odmiany jabłek powodują mniej alergii pokarmowych w porównaniu z nowymi kulturami jabłek. Dlatego stare odmiany stają się coraz ważniejsze dla osób z alergiami pokarmowymi.

Dziedzictwo kulturowe

Bioróżnorodność rolnicza jest ważną częścią dziedzictwa kulturowego, reprezentującą wiedzę i tradycje rolników i społeczności. Zachowanie bioróżnorodności w rolnictwie może pomóc w utrzymaniu różnorodności kulturowej i promowaniu zrównoważonych źródeł utrzymania na obszarach wiejskich.

W związku z tym UE uważa, że różnorodność biologiczna w rolnictwie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, promowania zdrowia ludzkiego, wspierania zrównoważonego rolnictwa, zachowania różnorodności kulturowej i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Unijny Zielony Ład i strategia „od pola do stołu” to dwie powiązane ze sobą ramy polityczne promujące zrównoważony i sprawiedliwy system żywnościowy w odniesieniu do kwestii opisanych powyżej.

Celem Zielonego Ładu UE są między innymi:

Zrównoważony system żywnościowy

UE dąży do promowania zrównoważonego systemu żywnościowego, który obejmuje zmniejszenie wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko, poprawę dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowej i zrównoważonej diety.

Różnorodność biologiczna

UE dąży do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i przywrócenia zdegradowanych ekosystemów.

Neutralność klimatyczna

UE dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., co oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto do zera.

Cele Zielonego Ładu UE stają się bardziej konkretne w strategii „od pola do stołu”, która ma na celu:

Zrównoważona produkcja żywności

UE dąży do zmniejszenia wpływu produkcji żywności na środowisko, takiego jak emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie substancjami odżywczymi i stosowanie pestycydów.

Zrównoważona konsumpcja żywności

UE dąży do promowania zdrowej i zrównoważonej diety poprzez poprawę etykietowania żywności, zmniejszenie marnotrawstwa żywności i zwiększenie dostępności zdrowych i zrównoważonych opcji żywnościowych.

Odporny system żywnościowy

UE dąży do zwiększenia odporności systemu żywnościowego na wstrząsy środowiskowe i gospodarcze poprzez promowanie agroekologii, dywersyfikację produkcji rolnej oraz poprawę dostępu do finansowania i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Uczciwy i sprawiedliwy system żywnościowy

UE dąży do promowania uczciwego i sprawiedliwego systemu żywnościowego poprzez poprawę pozycji rolników w łańcuchu wartości żywności, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie praw społecznych i ekonomicznych pracowników rolnych.

Wyniki projektu Niche market farming

Platforma e-learningowa składa się z czterech rezultatów. Ma ona na celu wspieranie realizacji tych celów poprzez dostarczanie informacji i materiałów edukacyjnych na temat bioróżnorodności w rolnictwie oraz sposobów jej waloryzacji w rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym lub zbiorowo poprzez oznaczenia geograficzne. Projekt Niche Market Farming dostrzega w tym szansę ekonomiczną dla małych i rodzinnych gospodarstw rolnych przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności rolniczej. W ten sposób przyczynia się do prężnego rozwoju sektora rolnego w Europie.

Stare odmiany i tradycyjna żywność mogą być atrakcyjną niszą dla gospodarstw rolnych na obszarach o bogatej tradycji rolniczej i kuchni regionalnej. Moduł ten zawiera informacje potrzebne do uzyskania dostępu do starych odmian, np. za pośrednictwem regionalnych banków zarodkowych. Uprawa tych starych odmian może przynieść korzyści w zakresie różnorodności rolniczej i wartości zdrowotnych. Wykorzystując stare odmiany, regionalna produkcja żywności może stać się bardziej niezawodna i odporna na zmiany klimatu.

Rolnictwo ekologiczne i biodynamiczne to metoda zrównoważonego rolnictwa i wytwarzania produktów wysokiej jakości. Jest to jeden ze sposobów waloryzacji różnorodności genetycznej. Systemy certyfikacji i krótkie łańcuchy są dobrze ugruntowanym podejściem z określonymi kryteriami jakości i przejrzystą produkcją żywności. Wraz z rosnącym popytem na żywność wysokiej jakości, ten niszowy rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla rolników.

Istnieją przepisy i pomoce, które oznaczają jakość produktu. Dowiesz się o etykietach „Chroniona Nazwa Pochodzenia” (ChNP), „Chronione Oznaczenie Geograficzne” (ChOG) i „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” (GTS). Dzięki swoim kryteriom zapewniają jakość rolnictwa, tworząc korzyści w marketingu produktów.

Doświadczenia w zakresie waloryzacji różnorodności biologicznej w rolnictwie

Studia przypadków pokazują istniejące przypadki różnorodności biologicznej w rolnictwie. Dostarczają one spostrzeżeń od rolników i wyjaśniają modele biznesowe stojące za waloryzacją rolniczej różnorodności biologicznej.

Materiały są skierowane do rolników, ale także do nauczycieli rolnictwa, trenerów i konsultantów, a także studentów i naukowców. Mogą być wykorzystywane przez samych uczniów lub w środowiskach nauczania kierowanego (Rysunek 1).

Rysunek 1: Grupy docelowe platformy e-learningowej

Osoby uczące się samodzielnie muszą stworzyć własną ścieżkę uczenia się i są odpowiedzialne za jej przestrzeganie w celu osiągnięcia sukcesu w nauce. W zależności od celów uczenia się i wcześniejszej wiedzy, zespół projektowy NMF sugeruje pracę nad modułem 1, następnie 2, następnie 3 i wreszcie studiami przypadków, aby jak najlepiej wykorzystać materiały edukacyjne. Krótkie quizy to zabawna metoda zapamiętywania przeczytanych treści, wspierająca proces uczenia się.

Uczestnicy z doświadczeniem, wcześniej zdobytą wiedzą lub zainteresowani konkretnym tematem mogą swobodnie wybierać tylko interesujące ich moduły edukacyjne. Rysunek 4 pomaga w opracowaniu indywidualnych ścieżek nauki.

Materiały edukacyjne mogą być również stosowane w sytuacjach uczenia się z przewodnikiem. Nauczyciele, trenerzy i konsultanci mogą wykorzystywać materiały do nauki grupowej. Istnieje kilka kluczowych pytań, które można omówić, takich jak zalety i wyzwania związane z

 • włączeniem starych odmian do płodozmianu,
 • przejściem na produkcję ekologiczną lub
 • podjęciem zadania rejestracji starej odmiany jako oznaczenia geograficznego.

Studia przypadków pokazują szereg gospodarstw, które uprawiają stare odmiany, produkują ekologiczne i/lub produkty chronione na podstawie oznaczeń geograficznych. Dyskusje z przewodnikiem mogą być wykorzystane do odzwierciedlenia przedstawionych podejść. Potencjał różnych podejść można ocenić na podstawie zalet lub barier w konkretnym kontekście regionalnym lub specyficznym dla gospodarstwa. Uczestnicy mogą wygenerować cenne spostrzeżenia, omawiając, jakie aspekty należy przenieść ze studiów przypadku do własnego gospodarstwa i co należy dostosować, aby z powodzeniem zastosować podejście we własnym regionie.

Rysunek 2: przewodnie do opracowania indywidualnych ścieżek kształcenia

Aby ułatwić proces uczenia się z przewodnikiem, zespół NMF sugeruje metodę sześciu myślących kapeluszy lub kolegialnego doradztwa. Jednak każdy nauczyciel, trener lub konsultant może swobodnie wykorzystywać i stosować materiały NMF w innym kontekście lub w połączeniu z innymi metodami.

Sześć myślących kapeluszy to metoda dyskusji grupowej i indywidualnego podejmowania decyzji stworzona przez Edwarda de Bono. W metodzie tej uczestnicy podchodzą do problemu lub decyzji z sześciu różnych perspektyw lub „myślących kapeluszy”, z których każdy reprezentowany jest przez kapelusz w innym kolorze.

Biały Kapelusz

Koncentracja na faktach, danych i dostępnych informacjach.

Czerwony kapelusz

Branie pod uwagę emocji, intuicji i uczuć.

Czarny kapelusz

Identyfikowanie potencjalnych problemów, ryzyka i krytyki.

Żółty kapelusz

Poszukiwanie korzyści, szans i pozytywnych aspektów.

Zielony kapelusz

Zachęcanie do kreatywności, burzy mózgów i nowych pomysłów.

Niebieski kapelusz

Zarządzanie procesem myślenia, podsumowywanie i syntetyzowanie.

Przyjmując każdy z kapeluszy, poszczególne osoby mogą skupić się na konkretnym aspekcie problemu lub decyzji, promując wszechstronną i kompleksową dyskusję. Metoda ta pomaga redukować uprzedzenia, promować krytyczne myślenie oraz zwiększać współpracę i produktywność. Jest ona szczególnie przydatna w grupach, w których należy wziąć pod uwagę wiele perspektyw. Dlatego może pomóc w ocenie możliwości rynków niszowych i ich korzyści dla małych i średnich gospodarstw rolnych oraz dla zachowania bioróżnorodności w rolnictwie.

Metoda doradztwa koleżeńskiego to technika rozwoju zawodowego, która obejmuje poszukiwanie porad i informacji zwrotnych od współpracowników we wspierającym, nieoceniającym środowisku. Może być wykorzystywana do poprawy indywidualnych umiejętności i wiedzy oraz współpracy.

Proces rozpoczyna się od ustrukturyzowanej dyskusji lub prezentacji studiów przypadku lub materiałów NMF. Dodatkowo rolnik może przedstawić własną sytuację i pierwsze przemyślenia na temat tego, jak zastosować prezentowane pomysły z materiałów NMF we własnym gospodarstwie.

Następnie koledzy przekazują informacje zwrotne, sugestie i pomysły oparte na własnych doświadczeniach i wiedzy. Nacisk kładziony jest na konstruktywną krytykę, a nie na osobiste opinie lub uprzedzenia.

Jedną z zalet metody doradztwa koleżeńskiego jest to, że promuje ona ciągłe uczenie się i rozwój zawodowy. Pozwala ona poszczególnym osobom uzyskać wgląd w różne perspektywy i podejścia do rozwiązywania problemów. Dodatkowo, może to prowadzić do poprawy komunikacji i współpracy między współpracownikami.

Konsorcjum NMF

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o e-mail

Germany

Institute for Rural Development Research

The Institute for Rural Development Research e.V. (IfLS) is coordinating the niche market farming project. IfLS is an independent non-profit research institute at the Goethe University in Frankfurt am Main. It was established in 1956. Since then, it has been addressing issues in the field of agriculture and rural areas in Germany and Europe. With a long record of projects focusing on sustainable land use and sustainable regional development, IfLS has been working closely with farmers, trainers and consultants and advisory services as well as researchers. A team of around 13 researchers and advisors supported by project assistants and administrative staff are currently managing and implementing around 30 projects.

Germany

Hof und Leben

HuL is a private SME located in Southern Germany, Bavaria.
These are the main business pillars:

 1. CONSULTING
  HuL is doing business consulting in Germany for family farms. We focus on production, processing as well as selling/ logistics – the whole added value chain – of agricultural produce in the fields of food, feed, fibre, energy. With a special focus on social and ecological aspects besides the pure economy in the planning HuL assures sustainability of conceptualization and implementation. We aim at long term relation with our farmers as business partners.
 1. NETWORK FOR FARMERS
  Within its strong network HuL has developed a process and attitude to bring together the right people at the right time in order to implement sustainable concepts earlier, better, faster and long lasting.
 2. RESEARCH/ PROJECT PARTICIPATION
  HuL attaches strong importance to the direct link of research and knowledge with experience and local competences: linking theory to practice and implementation of effective results.


HuL is giving inputs to current research, through keynote speeches in universities/ farmers federations/ political parties/ etc.
HuL is in steady contact with agricultural and rural research institutes and alliances.

Italy

CIA Agricoltori Italian of Umbria

CIA Agricoltori Italian (Italian Farmers) of Umbria, established in 1977 is an organization independent of political parties engaged in developing agriculture and rights of farmers in the society. 

It is a part of the national organization based in Rome, with more than 900,000 members at national level, a representative office in Brussels, member of the European institution COPA-COGECA and a national and local magazine CIA INFORMA. 

CIA of Umbria has a membership of about 14,000 members, 16 offices in the main towns and a central regional office in Perugia.

It consists of trade and product associations, institutions and companies which meet all sorts of emerging requirements of farmers and rural enterprises. CIA also includes important specific associations such as Young farmers Association (AGIA), Donne in Campo, constituted of female entrepreneurs, Turismo Verde Umbria, with more than 150 agrotourism firms. Services to individuals and businesses are provided by Cia Servizi all’Impresa. CAF is an institute providing fiscal assistance to the farmers and INAC is dedicated to the social security assistance.

Italy

Madrevite

The farm Madrevite has developed since three generations its own production of wines, extra-virgin olive oil, cereals and legumes, including the famous local species “Fagiolina del Trasimeno”, Vigna unguicolata L. Walp., with its own firm packaging, for local, national and international market. The farm core business is viticulture and wine production. The land properties, located in the hills surrounding the Lake Trasimeno and Lake of Chiusi, are historical rural settlements that preserve, still intact, archaeological remains from Etruscan and Roman times.

In this area, a natural and virgin oasis, vineyards with precise and unique characteristics has its roots. The conformation of the area acts as a thermal flywheel creating a unique microclimate, with good temperature ranges, that give freshness and longevity to the wines, with mild winters and hot but windy summers, optimal conditions for the development of viticulture. The grapes are local varieties adapted to the Trasimeno terroir since a long time: Grechetto and Trebbiano Spoletino, for white wines, and Sangiovese, Montepulciano, Sirah and Gamay Trasimeno, for the red wines. The last one is an old variety of Grenache arrived in the area of Lake Trasimeno five centuries ago. Today the farm consists of about 60 hectares – 12 of which are vineyards – which extend over three different hills and woods on the border between Umbria and Tuscany; it is the territory where the owner, Nicola Chiucchiurlotto, was born and that he wants to contribute to develop. This is why the farm is currently in organic conversion: because to be organic means to make an act of love, it means to believe in an ethical and sustainable approach, for the owner and for those who will come in the future.

Spain

On Projects Advising

On Projects was born in 2014 as a project managing consulting enterprise. Its main focus is advising enterprises, associations, public bodies and other entities in managing, monitoring and disseminating public funded projects. On Projects staff has a wide experience in managing projects in the framework of many European Programmes (including 6th and 7th framework programme, Horizon 2020, Life, Progress, Culture, Media and Creative Europe programmes, Youth in action and of course LLP and ERASMUS+) with a special focus on education, culture and heritage, social integration domain and rural development.

Poland

Association of Regional Initiatives Development

The Association of Regional Initiatives Development (ARID) is a private non-governmental organization oriented to the promotion and development of lifelong learning. The Association specializes in vocational education (VET), but also, in line with the idea of lifelong learning, provides training for adults. 

In addition, the Association cooperates with a number of professionals (e.g., beekeepers, teachers, farmers, agricultural advisors, social workers, prison staff, caregivers of the disabled, etc.) and public and private institutions from various sectors (e.g., universities, research institutes, the prison inspectorate, agricultural advisory centers, schools for disabled children, etc.).

Privacy Policy

At Niche Market Farming we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Institute for Rural Development Research. This is an Institute located in Frankfurt, Germany.

Address
Kurfürstenstraße 49, 60486, Frankfurt/Main Germany
Telephone
+49 (0)69 / 9726 683-10
Email contact
office@ifls.de

What is the purpose of the treatment?

 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behavior of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

While processing your data, Institute for Rural Development Research may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?

 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; office@ifls.de.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as „third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website. 

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s „Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses

Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

NMF

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

NMF

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

NMF

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Niemcy

Institute for Rural Development Research

Instytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich e.V. (IfLS) koordynuje projekt dotyczący rolnictwa niszowego. IfLS jest niezależnym instytutem badawczym non-profit przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Został założony w 1956 roku. Od tego czasu zajmuje się zagadnieniami z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w Niemczech i Europie. Dzięki długiej historii projektów skupiających się na zrównoważonym użytkowaniu gruntów i zrównoważonym rozwoju regionalnym, IfLS ściśle współpracuje z rolnikami, trenerami i konsultantami oraz służbami doradczymi, a także z naukowcami. Zespół około 13 badaczy i doradców wspieranych przez asystentów projektów i pracowników administracyjnych zarządza obecnie i realizuje około 30 projektów.

Niemcy

Hof und Leben

HuL jest prywatnym MŚP zlokalizowanym w południowych Niemczech, w Bawarii.
Oto główne filary działalności:

 1. DORADZTWO
  HuL zajmuje się doradztwem biznesowym w Niemczech dla gospodarstw rodzinnych. Skupiamy się na produkcji, przetwarzaniu, jak również sprzedaży/logistyce – cały łańcuch wartości dodanej – produktów rolnych w dziedzinie żywności, paszy, włókien, energii. Ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych oprócz czystej ekonomii w planowaniu HuL zapewnia zrównoważony rozwój koncepcji i realizacji. Naszym celem jest długoterminowy związek z naszymi rolnikami jako partnerami biznesowymi.
 1. SIEĆ DLA ROLNIKÓW
  W ramach swojej silnej sieci organizacja HuL rozwinęła proces i podejście do łączenia właściwych ludzi we właściwym czasie w celu wcześniejszego, lepszego, szybszego i długotrwałego wdrażania zrównoważonych koncepcji.
 2. UDZIAŁ W BADANIACH/PROJEKTACH
  HuL przywiązuje dużą wagę do bezpośredniego połączenia badań i wiedzy z doświadczeniem i lokalnymi kompetencjami: łączenie teorii z praktyką i wdrażanie skutecznych rezultatów.


HuL wnosi wkład do aktualnych badań, poprzez przemówienia na uniwersytetach/ federacjach rolników/ partiach politycznych/ itp.
HuL jest w stałym kontakcie z rolniczymi i wiejskimi instytutami badawczymi i sojuszami.

Włochy

CIA Agricoltori Italian of Umbria

CIA Agricoltori Italiani dell’Umbria, założona w 1977 roku, jest organizacją niezależną od partii politycznych, zaangażowaną w rozwój rolnictwa i praw rolników w społeczeństwie.

Jest częścią organizacji narodowej z siedzibą w Rzymie, posiadającej ponad 900 000 członków w całym kraju, przedstawicielstwo w Brukseli, członka europejskiej instytucji COPA-COGECA oraz krajowego i lokalnego magazynu CIA INFORMA.

CIA Umbrii ma około 14.000 członków, 16 biur w głównych miastach i centralne biuro regionalne w Perugii.

Tworzą ją stowarzyszenia branżowe i produktowe, instytucje i firmy, które zaspokajają wszelkiego rodzaju pojawiające się potrzeby rolników i przedsiębiorstw wiejskich. W skład CIA wchodzą również ważne specyficzne stowarzyszenia, takie jak Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców Rolnych (AGIA), Donne in Campo, składające się z kobiet przedsiębiorców, oraz Turismo Verde Umbria, zrzeszające ponad 150 firm agroturystycznych. Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorstw świadczy Cia Servizi all’Impresa. CAF to instytut zajmujący się pomocą podatkową dla rolników, a INAC zajmuje się pomocą społeczną.

Włochy

Madrevite

Gospodarstwo Madrevite od trzech pokoleń rozwija własną produkcję win, oliwy z oliwek extra vergine, zbóż i roślin strączkowych, w tym słynnego lokalnego gatunku fasoli „Fagiolina del Trasimeno”, Vigna unguicolata L. Walp., z własnym firmowym opakowaniem, na rynek lokalny, krajowy i międzynarodowy. Podstawową działalnością gospodarstwa jest uprawa winorośli i produkcja wina. Nieruchomości gruntowe, położone na wzgórzach otaczających jezioro Trasimeno i jezioro Chiusi, to historyczne osady wiejskie, które zachowują, wciąż nienaruszone, pozostałości archeologiczne z czasów etruskich i rzymskich.

W tym obszarze, naturalne i dziewicze oazy, winnice z precyzyjnych i unikalnych cech ma swoje korzenie. Konformacja obszaru działa jak termiczne koło zamachowe tworząc unikalny mikroklimat, z dobrymi zakresami temperatur, które dają świeżość i długowieczność win, z łagodnymi zimami i gorącymi, ale wietrznymi latami, optymalne warunki dla rozwoju uprawy winorośli. Winogrona to lokalne odmiany dostosowane od dawna do terroir Trasimeno: Grechetto i Trebbiano Spoletino, na wina białe, oraz Sangiovese, Montepulciano, Sirah i Gamay Trasimeno, na wina czerwone. To ostatnie to stara odmiana Grenache przybyła w okolice jeziora Trasimeno pięć wieków temu. Dziś gospodarstwo składa się z około 60 hektarów – 12 z nich to winnice – które rozciągają się na trzech różnych wzgórzach i lasach na granicy Umbrii i Toskanii; jest to terytorium, na którym urodził się właściciel, Nicola Chiucchiurlotto, i które chce przyczynić się do rozwoju. Dlatego też gospodarstwo jest obecnie w trakcie konwersji organicznej: ponieważ bycie organicznym oznacza dokonanie aktu miłości, oznacza wiarę w etyczne i zrównoważone podejście, dla właściciela i dla tych, którzy przyjdą w przyszłości.

Hiszpania

On Projects Advising

On Projects narodziło się w 2014 roku jako przedsiębiorstwo doradcze zajmujące się zarządzaniem projektami. Jej głównym przedmiotem działalności jest doradztwo dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji publicznych i innych podmiotów w zakresie zarządzania, monitorowania i upowszechniania projektów finansowanych ze środków publicznych. Kadra On Projects posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami w ramach wielu programów europejskich (m.in. 6 i 7 program ramowy, Horyzont 2020, programy Life, Progress, Kultura, Media i Kreatywna Europa, Młodzież w działaniu oraz oczywiście LLP i ERASMUS+) ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, kultury i dziedzictwa, domeny integracji społecznej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Polska

Association of Regional Initiatives Development

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych (ARID) jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój kształcenia ustawicznego. Stowarzyszenie specjalizuje się w kształceniu zawodowym (VET), ale także, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia dla dorosłych.

Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z wieloma profesjonalistami (np. pszczelarzami, nauczycielami, rolnikami, doradcami rolniczymi, pracownikami socjalnymi, pracownikami służby więziennej, opiekunami osób niepełnosprawnych itp.) oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych sektorów (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inspektorat więziennictwa, ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły dla dzieci niepełnosprawnych itp.)

Polityka prywatności

W Niche Market Farming bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Naszym celem jest ochrona prywatności danych, które nam przekazujesz oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgodnie z ustawą 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych transponującą rozporządzenie (UE) 2016/679, przekazujemy Ci następujące informacje dotyczące naszej polityki prywatności i ochrony danych:

Kto jest administratorem przetwarzania Twoich danych?

Organizacją odpowiedzialną za Twoje dane jest Institute for Rural Development Research. Jest to Instytut znajdujący się we Frankfurcie w Niemczech.

Adres
Kurfürstenstraße 49, 60486, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Telefon
+49 (0)69 / 9726 683-10
Kontakt mailowy
office@ifls.de

Jaki jest cel zabiegu?

 • Aby odpowiedzieć na wnioski, skargi i incydenty przekazane za pośrednictwem naszych kanałów kontaktowych włączonych do strony internetowej.
 • Aby zrozumieć zachowanie nawigatora w obrębie sieci w celu wykrycia ewentualnych ataków komputerowych na naszą sieć.
 • Wypełniać obowiązki prawne, które dotyczą nas bezpośrednio i regulują naszą działalność.
 • Aby chronić i wykonywać nasze prawa lub odpowiadać na wszelkiego rodzaju skargi.
 • Przesyłanie newsletterów dotyczących towarów lub usług składających się na działalność podmiotu odpowiedzialnego lub wiadomości związanych z jego działalnością.

Jaka jest podstawa prawna zabiegu?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia, a także uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia.

Dane, których żądamy od Ciebie są adekwatne, istotne i ściśle niezbędne i w żadnym wypadku nie jesteś zobowiązany do ich podania, ale ich nieprzekazanie może wpłynąć na celowość usługi lub brak możliwości jej świadczenia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do prawidłowego świadczenia oferowanych usług, a także do wypełnienia obowiązków, które mogą z nich wynikać oraz wszelkich innych wymogów prawnych.

Którzy odbiorcy będą otrzymywać Twoje dane?

Przy przetwarzaniu Twoich danych Instytut Badań nad Rozwojem Obszarów Wiejskich może udostępniać Twoje dane z:

On Projects Advising SL, jako dostawcy usług zarządzania i utrzymania stron internetowych.

Jakie są moje prawa?

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a także prawo dostępu do tych danych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Administrator zachowuje prawo do ograniczenia praw określonych w art. 23 Rozporządzenia UE, jeżeli takie ograniczenie jest przewidziane w celu ochrony, w szczególności podstawowych praw i wolności oraz jest niezbędnym i proporcjonalnym środkiem.

Gdzie mogę złożyć skargę?

Jeżeli jakakolwiek zainteresowana osoba uważa, że jej dane nie są prawidłowo traktowane, może przesłać swoje skargi na następujący adres e-mail; office@ifls.de.

Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że uzyskała wszystkie te informacje.

Polityka plików cookies

Plik cookie to plik, który jest pobierany i wykonywany na komputerze, telefonie lub urządzeniu mobilnym użytkownika po wejściu na określone strony internetowe. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej m.in. przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania stron przez użytkownika oraz rozpoznawanie użytkownika w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z komputera.

Cookies nie szkodzą komputerowi użytkownika i są niezbędne do ułatwienia nawigacji.

Do czego służą pliki cookies na naszej stronie internetowej?

Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej. Celem naszych plików cookie jest poprawa komfortu przeglądania strony przez użytkownika. Mogą one zostać wykorzystane do zapamiętania preferencji użytkownika (język, kraj itp.) podczas nawigacji i przy kolejnych wizytach.

Informacje zebrane w Cookies pozwalają nam również na ulepszanie strony internetowej i dostosowanie jej do indywidualnych zainteresowań użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania itp.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje nasza strona?

Analityczne pliki cookies: Te, jeśli są odpowiednio wykorzystywane przez nas lub przez osoby trzecie, pozwalają nam na ilościowe określenie liczby użytkowników, a tym samym przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej dotyczącej korzystania przez użytkowników z naszego serwisu.

Do czego NIE będziemy używać plików cookies

Nasze pliki cookies nie przechowują informacji o Twojej identyfikacji osobistej, adresu, hasła, danych karty kredytowej lub debetowej itp.

Kto wykorzystuje informacje zawarte w tych plikach cookies?

Informacje przechowywane w plikach cookies strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie przez nas, z wyjątkiem informacji określonych poniżej jako „pliki cookies stron trzecich”, które są wykorzystywane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu dostarczenia nam usług służących poprawie naszych własnych usług oraz doświadczeń użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Pliki Cookies stron trzecich wykorzystywane są głównie w celu uzyskania statystyk oraz zagwarantowania realizacji operacji płatniczych.

Czy mogę zapobiec używaniu cookies?

Tak, po pierwsze należy wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies, a po drugie usunąć zapisane w przeglądarce pliki cookies związane z tą stroną.

Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookies z tej strony internetowej, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te są różne dla każdej przeglądarki. Więcej szczegółów na temat konfiguracji plików cookies w przeglądarce można znaleźć w menu „Pomoc” przeglądarki.

Możliwe jest, że niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączysz pliki cookies.

Lista plików cookies, z których korzysta nasza strona internetowa

Techniczne i personalizacyjne pliki cookies

Te Cookies są używane do identyfikacji użytkownika podczas sesji, uniknięcia konieczności powtarzania procesów uwierzytelniania na stronie internetowej, przyspieszenia niektórych procesów na stronie internetowej, zapamiętania wyborów dokonanych podczas sesji lub przy kolejnych dostępach, zapamiętania stron już odwiedzonych itp.

PLIKI COOKIES

CEL

CZAS TRWANIA

ZARZĄDZANIE

Identyfikacja użytkownika

Służą one do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika. Zawierają również dane techniczne z sesji użytkownika, takie jak limit czasu połączenia, identyfikator sesji itp.

Sesja

NMF

Identyfikacja sesji

Identyfikują one sesję http użytkownika. Są powszechne we wszystkich aplikacjach internetowych, aby zidentyfikować żądania z sesji użytkownika.

Sesja

NMF

Status nawigacji

Pomagają one zidentyfikować status przeglądania użytkownika (logowanie, pierwsza strona, pierwszy dostęp, status przewijania, status głosowania itp.)

Sesja

NMF

Pliki cookies dotyczące analizy nawigacji

Te Cookies uzyskują ogólne informacje o dostępach użytkowników do strony internetowej (nie o jej zawartości), aby następnie dostarczyć nam informacji o tych dostępach w celach statystycznych.

PLIKI COOKIES

CEL

CZAS TRWANIA

ZARZĄDZANIE

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Umożliwiają one śledzenie statystyk witryny za pomocą narzędzia Google Analytics, które jest usługą świadczoną przez Google w celu uzyskania informacji o dostępie użytkowników do witryn internetowych. Niektóre z przechowywanych danych to: liczba wizyt użytkownika na stronie internetowej, daty pierwszej i ostatniej wizyty użytkownika, czas trwania wizyt, z jakiej strony użytkownik wszedł na stronę, z jakiej wyszukiwarki lub jakiego linku kliknął, z jakiej części świata użytkownik wszedł na stronę itp. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej będą bezpośrednio przekazywane i przechowywane przez Google Inc (firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). Konfiguracja tych plików cookie jest z góry określona przez usługę oferowaną przez Google, dlatego sugerujemy zapoznanie się ze stroną prywatności Google Analytics, aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nią plików cookie i sposobu ich wyłączenia (należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść i dokładność stron internetowych osób trzecich).

Trwałe

Strony trzecie